PKP Cargo Terminale

Projekty unijne

Małaszewicze

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel projektu:

Efekty:

Projekt przyczyni się do:

Okres realizacji projektu: 26.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

Ogólna wartość projektu: 37 694 580,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 25 655 925,74 PLN

Wartość dofinansowania: 12 827 962,87 PLN

Opis projektu:

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę Terminalu Intermodalnego oraz zakup wyposażenia. Zakres projektu
obejmuje:

2016Rozpoczęcie prac nad wnioskiem aplikacyjnym w ramach działania 3.2  Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2016 - grudzień 2017Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie decyzji środowiskowej, analiz finansowych, społecznych, ekonomicznych, dokumentacji postepowań, zakresu rzeczowego

10 kwietnia 2017Otrzymanie decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”

4 września 2017Podpisanie umowy z firmą doradczą w zakresie dokumentacji aplikacyjnej

8 stycznia 2018Złożenie dokumentacji aplikacyjnej do Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”

26 stycznia 2018Otrzymanie od Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępnej akceptacji wniosku aplikacyjnego, co pozwoliło na rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu

17 kwietnia 2018Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa z Multiconsult Polska Sp. z o.o.

31 sierpnia 2018Podpisanie umowy na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia typu ciągnik szynowo-kołowy do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych z Instytutem Pojazdów Szynowych „Tabor”.

29 października 2018Opublikowanie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny

5 listopada 2018Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” od Komisji Oceny Projektów CUPT, co oznacza przyznanie dofinansowania w pełnej wnioskowanej wysokości

17 grudnia 2018Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na świadczenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu pt.: „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”

18 grudnia 2018Podpisanie przez Jacka Rutkowskiego – Prezesa Zarządu PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, Macieja Krochmalskiego – członka Zarządu PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze i Przemysława Gorgola – p. o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie

31 stycznia 2019Oddanie do użytkowania urządzenia typu ciągnik szynowo-kdrogowy marki Arion do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych

30 października 2019Podpisanie umowy na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie suwnicy bramowej na kołach ogumionych do przeładunku kontenerów (typ RTG) z Cargotec Finland Oy

9 czerwca 2019Podpisanie umowy na roboty budowlane z Konsorcjum firm: Lider: PPHU „TRANSBET” Marian Wojtiuk, Partner: PPHU „TRANSBET” Wojtiuk S. J.

10 czerwca 2019Podpisanie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z firmą J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

30 czerwca 2019Podpisanie umowy na sprzedaż, dostarczenie (i rozładunek), montaż, i uruchomienie samojezdnego urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów z ZEPPELIN POLSKA Sp. z o. o.

10 listopada 2019Oddanie do użytkowania suwnicy bramowej na kołach ogumionych do przeładunku kontenerów (typ RTG, marka Kalmar)

09 lutego 2021Oddanie do użytkowania urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów (marka Hyster)

31 grudnia 2021Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu