PKP Cargo Terminale

Projekty unijne

Zgłaszanie nieprawidłowości

PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., tak jak i Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu pn. “Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” w sposób:

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stworzyło narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest to mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Jesteśmy zdania, że przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Zgłaszać należy podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty, czyli np. Beneficjentów.

Zasady rozpatrywania zgłoszeń przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju):