PKP Cargo Terminale

Privacy policy

Polityka Prywatności w PKP Cargo Terminale Sp. z o.o.

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności w PKP CARGO TERMINALE SP. z o.o. (zwana dalej „Polityką Prywatności”) ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej www.pkpcargoterminale.com (zwaną dalej „stroną Administratora”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKP CARGO TERMINALE SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 55, 37-710 Żurawica, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000377050.

3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o., w celu:

  • rekrutacji,
  • pozyskania kontrahenta,
  • realizacji umów.

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w spółce: PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. w Żurawicy(37-710) ul. Kolejowa 55, e-mail: .

5. Z powyższą osobą należy kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o.

§ 2 Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe

1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o:

  • potwierdzenie, że Administrator przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych, jakie jej dotyczą,
  • sprostowanie danych osobowych,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania ww. danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
  • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie spółki).

2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Administratora z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO ww. uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.

3. Wniosek należy złożyć z wykorzystaniem kanałów komunikacji wymienionych w § 1 pkt 4.

4. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) na adres: PKP CARGO Terminale Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5, 37-710 Żurawica, e-mail:

§ 3 Pozostałe postanowienia

1. W przypadku, gdy Administrator przesyła odpowiedź na zapytanie ofertowe drogą elektroniczną, osobie, która złożyła zapytanie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. za pośrednictwem strony Administratora.

Wycofanie zgody może nastąpić z wykorzystaniem kanałów komunikacji wymienionych w § 1 pkt 4.

2. PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze strony Administratora. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres e-mail: .

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Poza przypadkami wskazanymi w § 3 pkt 3 powyżej, informacje dotyczące użytkownika, nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

§ 4 Pliki cookies i logi systemowe

Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w odrębnej polityce zamieszczonej na stronie polityka cookies.