PKP Cargo Terminale

Ogłoszenie

RADA NADZORCZA Spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy

I. Działając na podstawie § 11 ust. 2 i ust. 6 Aktu Założycielskiego spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o., stosownie do „Zasad powoływania członków Zarządu spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.”, przyjętych Uchwałą Nr 09/IV/2020 Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. z dnia 26 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

a) Prezesa Zarządu;
b) Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych i Handlu;
c) Członka Zarządu ds. Organizacji Produkcji.

1. Kandydaci na członka Zarządu powinni spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych lub
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4) spełniać inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności:

a) spełniać wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych, w szczególności posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;

b) nie być objętym zakazami sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

c) nie być objętym ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

2. Preferowani będą kandydaci spełniający poniższe oczekiwania:

a) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 150 osób,

b) doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 20 osób,

c) doświadczenie w pracy w branży TSL,

3. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia  przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie  umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4. Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1) zgłoszenie kwalifikacyjne zawierające: wskazanie funkcji w Zarządzie, której zgłoszenie dotyczy, imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail,

2) list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

3) odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu, potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych

4) dokumenty lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 i 3 powyżej;

5) oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na członka Zarządu Spółki, o których mowa w pkt 1. ppkt 4) powyżej oraz o nie spełnianiu żadnego z  ograniczeń, o których mowa w pkt 3. ppkt 1)-5) powyżej, według załączonego wzoru;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o., stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

5. Pisemne Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu Spółki należy składać w siedzibie Spółki w Żurawicy, przy ul. Kolejowej 55, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00, w jednej zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu [Prezesa Zarządu /
Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych i Handlu / Członka Zarządu ds. Organizacji Produkcji] w spółce PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.” w terminie do dnia 20.06.2023 r. do godz. 15.00.

6. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: ul. Kolejowa 55, 37-710 Żurawica (o dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

7. Zgłoszenia kandydatów, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt 5, lub Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 16.06.2023 r. – w Żurawicy przy ulicy Kolejowej 55, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Ewa Partyka. W celu uzyskania w/w informacji należy zgłaszać się osobiście po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata o zachowaniu poufności uzyskanych informacji. Informacje o postępowaniu dostępne będą na stronie internetowej Spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.

9. Otwarcie przez Radę Nadzorczą kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, w dniu 22.06.2023 r. o godz. 9.00 Rada Nadzorcza dokona oceny zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

10. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

11. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17 w dniu 29.06.2023 r. w godzinach 10.00 – 11.00

12. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dotyczyć będzie:

1) wiedzy o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;

2) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;

4) doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji danego członka Zarządu Spółki.

13. Przed zakończeniem rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza informuje każdego z kandydatów o warunkach (w tym finansowych) pełnienia funkcji danego członka Zarządu Spółki, obowiązujących zgodnie z Uchwałami  Zgromadzenia Wspólników Spółki.

14. Wyłonienie przez Radę Nadzorczą najlepszego kandydata na danego członka Zarządu Spółki nie jest równoznaczne z powołaniem go na członka Zarządu Spółki.

15. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

II. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza, dokona oceny:

i. umiejętności strategicznego myślenia;

ii. umiejętności przywódczych;

iii. doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem narzędzi motywacyjnych i prorozwojowych;

iv. umiejętności budowania kultury współpracy;

v. nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;

vi. umiejętności analitycznych i syntetycznych;

vii. zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;

viii. umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;

ix. otwartości na uczenie się i rozwój innych;

x. znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i projektów gospodarczych;

xi. znajomości obszaru relacji z partnerami społecznymi;

xii. umiejętności rozwiązywania konfliktów;

xiii. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

III. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze  kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu obejmują poniżej wymienione obszary:

i. Wykształcenie wyższe;

ii. umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;

iii. przywództwo i organizacja pracy zarządu;

iv. umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;

v. bezpieczeństwo gospodarcze;

vi. reorganizacja i optymalizacja działalności biznesowej;

vii. funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej;

viii. procedury administracyjne przedsiębiorstwa spółki handlowej.

IV. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych i Handlu obejmują poniżej wymienione obszary:

i. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe;

ii. nadzór nad rachunkowością;

iii. umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;

iv. umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;

v. funkcjonowanie kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego;

vi. kreowanie, ocena i realizowanie strategii finansowania działalności  przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;

vii. relacje z organami władzy publicznej, w szczególności władzami skarbowymi;

viii. rynek usług transportowych i logistycznych, w tym w szczególności: dobre,  szczegółowe rozeznanie rynku, na którym działa Spółka, otoczenia, kontrahentów oraz konkurencji i trendów rynkowych;

ix. bezpieczeństwo ruchu kolejowego, w tym w szczególności:

zarządzanie całością zagadnień mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym: współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych i innymi instytucjami w zakresie związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;

x. kierowanie procesem przewozowym, w tym w szczególności: zawieranie i zarządzanie umowami w zakresie dostępu do linii kolejowych w tym ścisła
współpraca z zarządcą infrastruktury w zakresie realizacji zaplanowanych przewozów przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

xi. wiedzę z zakresu analizy rynku na którym działa Spółka i konkurencji, w tym w szczególności: dobre, szczegółowe rozeznanie o zakresie działalności Spółki, o sektorze, w którym działa Spółka, otoczenia, kontrahentów oraz konkurencji i trendów rynkowych;

xii. wiedzę i doświadczenie z zakresu marketingu i handlu.

V. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Organizacji Produkcji obejmują poniżej wymienione obszary:

i.Wykształcenie wyższe;

ii. umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;

iii. umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;

iv. rynek usług transportowych i logistycznych, w tym w szczególności: dobre, szczegółowe rozeznanie rynku, na którym działa Spółka, otoczenia, kontrahentów oraz konkurencji i trendów rynkowych;

v. bezpieczeństwo ruchu kolejowego, w tym w szczególności: zarządzanie całością zagadnień mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym: współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Państwową Komisją Badania Wypadków
Kolejowych i innymi instytucjami w zakresie związanym z bezpieczeństwem ruchu
kolejowego;

vi. logistyka łańcucha dostaw, w tym w szczególności: planowanie zapotrzebowania na trasy, opracowywanie rocznego rozkładu, programowanie
przewozów, określanie zasad uruchamiania pociągów oraz ustalanie  zapotrzebowania na wagony towarowe w okresie średnio- i długo- terminowym;

vii. kierowanie procesem przewozowym, w tym w szczególności: zawieranie i zarządzanie umowami w zakresie dostępu do linii kolejowych w tym ścisła
współpraca z zarządcą infrastruktury w zakresie realizacji zaplanowanych przewozów przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

viii. wiedzę z zakresu analizy rynku na którym działa Spółka i konkurencji, w tym w szczególności: dobre, szczegółowe rozeznanie o zakresie działalności Spółki, o sektorze, w którym działa Spółka, otoczenia, kontrahentów oraz konkurencji i trendów rynkowych;

Do pobrania