PKP Cargo Terminale

Zduńska Wola Karsznice

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.3 Transport multimodalny

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności multimodalnych terminali przeładunkowych w województwie łódzkim

Efekty:
1. Nowobudowany terminal w centralnej Polsce ma uzupełnić sieć terminali multimodalnych i w ten sposób uatrakcyjnić kolejową ofertę przewozową. Działania te przyczynią się do przeniesienia przewozów towarowych z dróg na kolej, co będzie skutkować zmniejszeniem ryzyka wypadków drogowych oraz tempa degradacji infrastruktury kołowej, a także zmniejszeniem obciążeń
środowiskowych.

2. W wyniku realizacji przedsięwzięcia znacząco zwiększy się dostępność zewnętrzna regionu, co wpłynie korzystnie na działalność logistyczną realizowaną w województwie łódzkim.

3. Projekt będzie odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie w województwie na tego typu infrastrukturę. Wpłynie on na zwiększenie atrakcyjności transportu multimodalnego poprzez poprawę jakości świadczonych usług logistycznych oraz, tym samym, rozszerzenia ich zakresu.

4. Zdolność przeładunkowa terminalu pozwoli zwiększyć dostępność sektora logistycznego dla wszystkich podmiotów zainteresowanych jego usługami. Możliwe będzie zatem znaczące zwiększenie ilości towarów przyjmowanych, rozdzielanych w województwie łódzkim. Jednocześnie nastąpi wzrost zatrudnienia w sektorze logistyki w regionie, co korzystnie wpłynie na rozwój kadr w zakresie tej specjalizacji. Możliwy będzie dzięki temu dalszy rozwój sektora w województwie, oparty na zwiększających się kompetencjach wyspecjalizowanych zasobów ludzkich.

Okres realizacji projektu:
05.2022 r. – 31.12.2023 r.

Ogólna wartość projektu: 128 583 642,32 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 103 439 546,60 PLN
Wartość dofinansowania: 51 700 000,00 PLN

Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje:

I. ROBOTY BUDOWLANE:

     1. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

 • Budynek A – socjalny
 • Budynek B – hala naprawcza z częścią socjalną dla pracowników

     2. BRANŻA DROGOWA

 • drogi kołowe, w tym: parking dla samochodów ciężarowych; parkingi dla samochodów
  osobowych; plac terminala przeładunkowego; drogi wewnętrzne wzdłuż placu przeładunkowego wykonane z kruszywa, ciągi piesze, bariery energochłonne; rowy odwadniające teren
 • Tory
 • Zieleń
 • Zbiornik wody pożarowej, zbiornik retencyjny i rowy odwadniające

     3. BRANŻA SANITARNA

 • Instalacja sanitarna i biały montaż
 • Instalacja wodociągowa
 • Instalacja CO
 • Kanalizacja deszczowa
 • Instalacje klimatyzacji i wentylacji
 • Instalacja skroplin
 • Przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Przyłącza kanalizacji deszczowej
 • Przyłącza kanalizacji wodociągowej

     4. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Siec elektroenergetyczna
 • Instalacje elektryczne zewnętrzne
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Teletechnika
 • Monitoring wizyjny – CCTV

II. NADZÓR INWESTORSKI
III. SYSTEM ZARZĄDZANIA TERMINALEM
IV. SYSTEM OCR
V. PROMOCJA PROJEKTU