PKP Cargo Terminale

Zgłaszanie nieprawidłowości

PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., tak jak i Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu pn. “Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” w sposób:

• etyczny,
• jawny,
• przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stworzyło narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest to mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

• skorzystać z formularza lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail:

Jesteśmy zdania, że przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Zgłaszać należy podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty, czyli np. Beneficjentów.

Zasady rozpatrywania zgłoszeń przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju):

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.