PKP Cargo Terminale

Modernizacja i rozbudowa

W Małaszewiczach została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach „Projektu modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”. To w tej chwili największe zadanie inwestycyjne realizowane przez PKP CARGO TERMINALE, spółkę z Grupy PKP CARGO.

Przetarg na roboty budowlane ogłoszony w kwietniu 2019 r., został unieważniony w związku z wpłynięciem tylko jednej oferty oraz ze względu na przekroczenie kwot założonych na ich realizację. Kolejny przetarg ogłoszono w styczniu 2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w marcu. Ogłoszony nowy przetarg na roboty budowlane i wyłonienie ich wykonawcy pozwoliło na zmniejszenie kwoty z pierwszego postępowania. Nadmienić należy, że oferty złożyły 4 firmy.  Dnia 9 czerwca 2020 r. podpisano umowę.

Prace budowlano – montażowe na terminalu w Małaszewiczach wykona „Transbet” z Białej Podlaskiej. Umowa z tą spółką przewiduje przebudowę placu składowego i przeładunkowego, przedłużenie placu B wraz z odwodnieniem, wydłużenie torów, przeniesienie rozjazdu, przeniesienie hali celno-garażowej i stacji TRAFO oraz budowę parkingu.

Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi pełnić będzie J.S. Hamilton Poland.

30 października 2019 r. Spółka podpisała z firmą Cargotec Finland umowę na dostawę suwnicy kołowej typu RTG. Uruchomienie suwnicy planowane jest na przełom października/listopada 2020 r. W styczniu 2019 r. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” z Poznania dostarczył nowoczesny ciągnik szynowo – kołowy do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych. Terminal wzbogaci się także o kolejny reachstacker do przeładunku kontenerów, który dostarczy do końca stycznia 2021 r. ZEPPELIN Polska.

Inwestycja w Małaszewiczach jest realizowana od 2018 r., kiedy to wyłoniono wykonawcę prac projektowych (Multiconsult Polska), a zakończenie przewidziano na II połowę 2021 r.

Planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln zł netto. Przy czym zadanie to otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 12,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, działanie 3.2 (rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych). To dlatego, że zakładane efekty inwestycji wpłyną pozytywnie na działalność spółki w segmencie multimodalnym.

 – Dzięki temu projektowi inwestycyjnemu znacznie usprawnimy proces obsługi pociągów intermodalnych i podniesiemy przepustowość Małaszewicz – mówi Jacek Rutkowski, prezes PKP CARGO TERMINALE. – To ma ogromne znaczenie dla podniesienia konkurencyjności Małaszewicz na Nowym Jedwabnym Szlaku, ale pośrednio pozytywnie wpłynie także na obsługę pociągów masowych – dodaje Jacek Rutkowski Prezes Zarządu PKP CARGO Terminale.

Realizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia potencjału Terminala w Małaszewiczach do maksymalnie ponad 223 000 TEU oraz zwiększenia możliwości składowych placów o 1 650 TEU do ponad 3500 TEU od roku 2021.

Prezes PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz podkreśla, że Grupa PKP CARGO koncentruje się na inwestycjach w segment intermodalny, gdyż w ten sposób realizuje strategię rozwoju. – Dostrzegamy coraz większe znacznie transportu multimodalnego w polskiej i europejskiej gospodarce, rynek potrzebuje nowoczesnych rozwiązań logistycznych i dlatego musimy podnosić nasze zdolności operacyjne w zakresie nie tylko przewozu, ale i obsługi ładunków w terminalach – wyjaśnia prezes Warsewicz.

Małaszewicze to największy terminal intermodalny w Grupie PKP CARGO, nazywany także bramą dla Chin do Unii Europejskiej, gdyż tędy przepływa największy strumień ładunków wysłanych drogą lądową z Azji wschodniej do UE i o w odwrotnym kierunku.

Więcej o założeniach „Projektu modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” można przeczytać w zakładce: Dotacje UE.