PKP Cargo Terminale

EU projects

Karsznice

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.3 Transport multimodalny

Cel projektu:

Efekty:

Projekt przyczyni się do:

Okres realizacji projektu: 05.2022 r. – 31.12.2023 r.

Ogólna wartość projektu: 128 583 642,32 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 103 439 546,60 PLN

Wartość dofinansowania: 51 700 000,00 PLN

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje: